Statut
Učilišta

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://www.pou-knin.hr/wp-content/uploads/pouk-e1.jpg

Kontaktirajte nasKontakt podaci

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN
4. gardijske brigade 11
Tel i fax: +385 22 662 400
Email: pou-knin@pou-knin.hr
IBAN: HR85 2390 0011 8196 0000 1
OIB: 06161043479
MB: 1776754
https://www.pou-knin.hr/wp-content/uploads/epouka.jpg
https://www.pou-knin.hr/wp-content/uploads/kurikulum-2-1.jpg
https://www.pou-knin.hr/wp-content/uploads/pristup-informacijama-22.jpg
https://www.pou-knin.hr/wp-content/uploads/javna-nabava-1-21.jpg

Statut Pučkog otvorenog učilišta Knin

Preuzmi u .pdf formatu

Na temelju članka 53. i 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 – ispravak, 35/08 i 127/19), članka 2. Zakona o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“, broj 54/97, 5/98, 109/99 i 139/10) te članka 11. stavka 1. Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Knin („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/03, 14/06, 4/12 te „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 11/20, 3/21- ispravak i 20/22 – pročišćeni tekst), Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Knin na sjednici održanoj dana 31. 1. 2023. godine, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Knina, KLASA: 024-04/22-01/4, URBROJ: 2182-10-01-22-2 od 20. prosinca 2022. godine, donijelo je

STATUT
PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KNIN

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Statutom Pučkog otvorenog učilišta Knina (u daljnjem tekstu: Statut) uređuje se status, naziv, sjedište, zastupanje i predstavljanje, djelatnost, unutarnje ustrojstvo, sastav, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, raspolaganje imovinom i financijsko poslovanje, javnost rada, suradnja sa sindikatom, opći akti, poslovna tajna, i druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Knin (u daljnjem tekstu: Učilište).

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Učilište obavlja svoju djelatnost sukladno zakonu, na zakonskim i podzakonskim propisima, osnivačkom aktu, Statutu i drugim općim aktima Učilišta.

Članak 4.

Učilište je javna ustanova za obrazovanje odraslih i kulturu.
Učilište obavlja djelatnost formalnog obrazovanja odraslih prema odobrenim programima obrazovanja ili vrednovanja skupova ishoda učenja kao javnu službu.

Članak 5.

Osnivač Učilišta je Grad Knin, OIB: 00981494061, Dr. Franje Tuđmana 2, Knin.
Osnivačka prava vrši gradonačelnik Grada Knina, osim ako je zakonom, osnivačkim aktom, ovim Statutom ili drugim općim aktima propisano da ih vrši Gradsko vijeće Grada Knina.

Članak 6.

Učilište je pravna osoba.
U pravnom prometu s trećim osobama, Učilište ima prava i obveze utvrđene zakonom i drugim propisima, odlukama Osnivača, Statutom i drugim općim aktima Učilišta.

Članak 7.

Učilište može imati podružnice.
Podružnice su ustrojstvene jedinice Učilišta koje obavljaju djelatnosti Učilišta određene Odlukom o osnivanju ili ovim Statutom. Podružnice nisu pravne osobe, a njihovom poslovanjem prava i obveze stječe Učilište.
Podružnice se osnivaju odlukom Osnivača u skladu s odredbama zakona i osnivačkog akta.
Na obavljanje djelatnosti podružnice na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovog Statuta o obavljanju djelatnosti Učilišta.

Članak 8.

Učilište odgovara za svoje obveze cijelom svom imovinom.
Osnivač Učilišta odgovara za obveze Učilišta solidarno i neograničeno.

Članak 9.

Naziv Učilišta je Pučko otvoreno učilište Knin.
Skraćeni naziv učilišta je POU Knin.
Sjedište Učilišta je u Kninu, Ulica 4. gardijske brigade 11.

Članak 10.

Učilište ima znak.
Znak Učilišta određuje ravnatelj odlukom.
Naziv Učilišta mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njezino sjedište.

Članak 11.

Učilište ima pečate.
Pečat okruglog oblika, promjera 38 mm s grbom Republike Hrvatske koji se nalazi u sredini pečata; s natpisom uz obod pečata: REPUBLIKA HRVATSKA, PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN se koristi za ovjeravanje javnih isprava koje izdaje Učilište.
Pečat bez grba Republike Hrvatske, upotrebljava se za administrativno-financijsko poslovanje.
Svaki pečat ima svoj broj.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.

Članak 12.

Učilište predstavlja i zastupa ravnatelj.

Članak 13.

Učilište obavlja platni promet preko žiro računa Grada Knina, kao proračunski korisnik koji je integriran u jedinstveni računovodstveni sustav – Riznicu Grada Knina.

II. DJELATNOST UČILIŠTA

Članak 14.

Djelatnost Učilišta je:
– osnovnoškolska naobrazba odraslih
– srednjoškolska naobrazba odraslih
– djelatnost glazbenih i srodnih škola izvan redovitog školskog sustava
– glazbeno-scenska i druge kulturne djelatnosti
– izdavačka djelatnost
– osposobljavanje, usavršavanje, prekvalifikacija mladeži i odraslih izvan sustava redovite
naobrazbe
– ostali oblici naobrazbe
Učilište obavlja i druge djelatnosti koje služe obavljanju upisanih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Članak 15.

Učilište obavlja djelatnost na temelju okvirnog godišnjeg plana i programa rada.
Okvirni godišnji plan i program donosi Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja do 1. veljače za tekuću godinu.
Okvirnim godišnjim planom i programom utvrđuju se poslovi, aktivnosti, mjesto, vrijeme, način i izvršitelji poslova, a osobito sadrži:
– popis planiranih poslova i aktivnosti;
– podatke o organizaciji rada i
– plan rada andragoškog voditelja.
Kurikulum Učilišta donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma, a utvrđuje dugoročne i kratkoročne planove i program rada.
Kurikulum Učilišta donosi Upravno vijeće Učilišta na prijedlog Stručnog vijeća u rokovima propisanim zakonom.

Članak 16.

Učilište obavlja djelatnost provedbe formalnih i neformalnih programa.
Djelatnost formalnog obrazovanja Učilište obavlja na temelju programa obrazovanja i programa vrednovanja skupova ishoda učenja kao javnu službu.
Programe obrazovanja i vrednovanja donosi Učilište uz prethodno pozitivno mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (dalje u tekstu: Agencije), osim onih programa obrazovanja za koja je zakonom propisano da ih odlukom donosi ministar nadležan za poslove obrazovanja.
Programi obrazovanje izvode se redovnom nastavom, konzultativno-instruktivnom nastavom, dopisno-konzultativnom nastavom i nastavom na daljinu, odnosno na drugi način propisan zakonom ili drugim aktima.
Programe obrazovanja i vrednovanja Učilište je obvezno unijeti u Nacionalni informacijski sustav obrazovanja odraslih (dalje u tekstu: NISOO).

Članak 17.

Programi obrazovanja izvode se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a na nekom od stranih jezika uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja, osim u slučajevima propisanim zakonom.

Članak 18.

U okviru obavljanja djelatnosti formalnog obrazovanja Učilište na temelju javne ovlasti izdaje javne isprave o kojima vodi evidenciju, sukladno zakonu i drugim propisima te općim aktima.
Učilište može izdati javnu ispravu samo ako ima rješenje Ministarstva o izvođenju programa obrazovanja ili programa vrednovanja.

Članak 19.

Učilište vodi andragošku dokumentaciju i evidencije o svojoj djelatnosti, polaznicima i pristupnicima te djelatnicima Učilišta u skladu s odredbama zakona, općih akata i drugih propisa.
Dokumentacija i evidencije iz stavka 1. ovog članka mogu se voditi i u elektroničkom obliku.
Učilište je dužno voditi i koristiti dokumentaciju i evidenciju iz stavka 1. ovog članka u skladu s posebnim propisima.

III. UNUTARNJE USTROJSTVO UČILIŠTA

Članak 20.

Unutar Učilišta mogu se ustrojiti unutarnje ustrojstvene jedinice.
Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i učinkovit rad Učilišta te se povezuju svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i srodnosti programa i poslova.
Unutarnje ustrojstvene jedinice nemaju status pravne osobe i ne sudjeluju u pravnom prometu.
Rad i organizacija unutarnjih ustrojstvenih jedinica uređuje se pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta.

Članak 21.

Unutarnji rad u Učilištu odvija se prema kućnom redu.

IV. TIJELA UČILIŠTA

Članak 22.

Tijela Učilišta su Upravno vijeće i ravnatelj.
Stručno tijelo Učilišta je Stručno vijeće.
Učilište može imati druga stalna ili povremena stručna, savjetodavna ili nadzorna tijela.

Upravno vijeće

Članak 23.

Učilištem upravlja Upravno vijeće.
Upravno vijeće ima tri člana, od kojih dva člana kao predstavnike Osnivača imenuje gradonačelnik grada Knina (dalje u tekstu: Gradonačelnik), a jednog predstavnika radnika biraju radnici sukladno odredbama Zakona o radu.
Za predstavnika radnika može se kandidirati svaki radnik koji je sam istaknuo svoju kandidaturu ili prihvatio kandidaturu pisanom izjavom.
Predstavnik radnika bira se tajnim glasanjem na slobodnim i neposrednim izborima između radnika Učilišta.

Članak 24.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine, a počinje teći danom konstituiranja Upravnog vijeća.

Članak 25.

Članu Upravnog vijeća može prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran:
– razrješenjem,
– na osobni zahtjev,
– ako ne obavlja svoju dužnost u skladu sa zakonom, odlukom o osnivanju, Statutom
Učilišta i aktima Osnivača te ako svojim ponašanjem povrijedi ugled i dužnost koju
obnaša, a predstavniku radnika i u slučaju prestanka radnog odnosa.
Odluku o razrješenju člana Upravnog vijeća donosi Gradonačelnik, odnosno radnici za svoga predstavnika.
Na mjesto člana Upravnog vijeća kojemu je mandat prestao sukladno stavka 1. ovoga članka, novi član se imenuje, odnosno bira na vrijeme do isteka mandata za koji je izabran, odnosno imenovan član kojemu je mandat prestao.

Članak 26.

Nakon imenovanja, odnosno biranja članova Upravnog vijeća, prva konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća saziva se najkasnije u roku od 30 dana.

Članak 27.

Konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća saziva ravnatelj Učilišta.
Konstituirajućom sjednicom rukovodi ravnatelj Učilišta do imenovanja predsjednika Upravnog vijeća.

Članak 28.

Poziv za konstituirajuću sjednicu obvezno sadrži:
– izvješće predsjedatelja sjednice o imenovanim članovima Upravnog vijeća;
– verifikaciju mandata članova Upravnog vijeća;
– izbor predsjednika Upravnog vijeća.

Članak 29.

Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi Upravnog vijeća međusobno, na prvoj konstituirajućoj sjednici, koju saziva i do izbora predsjednika istom predsjedava ravnatelj.
O kandidatima za predsjednika Upravnog vijeća članovi Upravnog vijeća odlučuju javno dizanjem ruku.
Za predsjednika Upravnog vijeća izabran je predloženi kandidat koji je dobio većinu glasova članova Upravnog vijeća.

Članak 30.

Predsjednik Upravnog vijeća bira se na vrijeme od četiri godine.
Na prestanak mandata predsjednika Upravnog vijeća na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovog Statuta o prestanku mandata članova Upravnog vijeća.

Članak 31.

Upravno vijeće radi na sjednicama.
Predsjednik Upravnog vijeća saziva i predsjeda sjednicama Upravnog vijeća.
U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti predsjednika, sjednicom Upravnog vijeća saziva i predsjedava zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik.
Predsjedavatelj Upravnog vijeća je dužan sazvati sjednicu po potrebi. Prijedlog za saziv sjednice može dati svaki član Upravnog vijeća, ravnatelj i Osnivač.
Na sjednicama Upravnog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem.
Glasovanje se može provesti tajno kada je to određeno zakonom ili kada Upravno vijeće odluči da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.
Upravno vijeće odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.
Predsjedavatelj Upravnog vijeća potpisuje akte i odluke koje donosi Upravno vijeće.

Članak 32.

U radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja sudjeluje ravnatelj, a druge osobe uz odobrenje predsjedavatelja Upravnog vijeća.

Članak 33.

Na sjednicama Upravnog vijeća vodi se zapisnik koji potpisuju predsjedavatelj Upravnog vijeća i zapisničar.

Članak 34.

Način rada Upravnog vijeća pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

Članak 35.

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu za rad i troškove.
Visinu i način ostvarivanja prava na naknadu iz stavka 1. ovog članka uređuju se odlukom Osnivača.

Članak 36.

Upravno vijeće može osnivati radna tijela za obavljanje poslova određenih zakonom, za proučavanje pojedinih pitanja ili pripremanje pojedinih akata.
Članove radnih tijela imenuje Upravno vijeće na vrijeme koje je potrebno za obavljanje određene zadaće.
Odlukom iz stavka 2. ovog članka utvrđuje se sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela.
Upravno vijeće može ukinuti radna tijela iz stavka 1. ovog članka, odnosno razriješiti pojedinog člana radnog tijela i prije isteka vremena na koje je imenovano.

Članak 37.

Članovi radnih tijela iz članka 36. ovog Statuta imenuju se iz redova radnika u Učilištu.
Iznimno, kada je propisano da određeno radno tijelo mora imati sastav koji ne može osiguravati iz redova radnika u Učilištu ili kada je to prema naravi zadaće prijeko potrebno, Upravno vijeće za člana radnog tijela može imenovati i osobu izvan Učilišta.

Članak 38.

Upravno vijeće Učilišta obavlja poslove određene zakonom, a osobito:
– donosi uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća:
– Statut Učilišta te njegove izmjene i dopune, na prijedlog ravnatelja;
– druge opće akte kada je to propisano zakonom i drugim propisima, ovom Odlukom ili Statutom Učilišta, na prijedlog ravnatelja;
– donosi na prijedlog ravnatelja:
– Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika;
– opće akte Učilišta utvrđene Statutom i zakonskim propisima;
– okvirni godišnji plan i program rada i nadzire njegovo izvršenje;
– financijski plan i godišnji proračun;
– odluku o upisu polaznika u programe obrazovanja i natječaj za upis;
– donosi:
– Poslovnik o radu Upravnog vijeća;
– Kurikulum Učilišta na prijedlog Stručnog vijeća Učilišta;
– programe rada i razvoja Učilište i nadzire njegovo izvršenje;
– druge akte Učilišta u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i Statutom Učilišta te drugim općim aktima Učilišta;
– odlučuje:
– o stjecanju, otuđenju ili opterećenju imovine Učilišta, osim nekretnina, kada visina pojedinačne vrijednosti prelazi 20.000,00 kuna / 2.654,46 eura, a manja je od 90.000,00 kuna / 11.945,05 eura (prema fiksnom tečaju konverzije: 1 euro= 7,53450 kuna);
– o raspodjeli sredstava i dobiti za obavljanje djelatnosti;
– o izvješćima ravnatelja o radu Učilišta;
– o zahtjevima radnika o zaštiti prava iz radnog odnosa u drugom stupnju, ako zakonom ili drugim propisom nije određeno da Upravno vijeće odlučuje u prvom stupnju;
– raspisuje i provodi natječaj za ravnatelja Učilišta;
– predlaže Gradskom vijeću Grada Knina:
– kandidata za ravnatelja Učilišta na temelju provedenog javnog natječaja;
– razrješenje ravnatelja u skladu sa zakonom te drugim propisima;
– promjenu djelatnosti Učilišta;
– daje ravnatelju prethodnu suglasnost u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa;
– predlaže ravnatelju mjere u cilju ostvarivanja politike poslovanja Učilišta te osnovne smjernice za rad i poslovanje Učilišta;
– daje Osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad Učilišta
– razmatra rezultate obrazovnog rada;
– te donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom, osnivačkim aktom i ovim Statutom.

Ravnatelj

Članak 39.

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj ustanove.
Ravnatelj ima ovlasti i prava sukladno zakonu, odluci o osnivanju, Statutu i drugim općim aktima Učilišta.
Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti Upravnog vijeća ili Osnivača ustanove, odnosno tijela kojeg je osnivač odredio, nastupati kao druga ugovorna strana i s ustanovom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba.
Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Učilište u pravnom prometu. Punomoć može dati samo u granicama svojih ovlasti, a daje se sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Članak 40.

Ravnatelj obavlja sljedeće poslove:
– organizira i vodi rad i poslovanje Učilišta;
– predstavlja i zastupa Učilište;
– poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Učilišta;
– zastupa Učilište u svim postupcima pred sudovima i ovlaštenim javnopravnim tijelima i odgovaran je za zakonitost rada Učilišta;
– predlaže Upravnom vijeću:
– statut i druge opće akte Učilišta;
– financijski plan te godišnji proračun;
– okvirni godišnji plan i program rada;
– odlučuje o zasnivanju radnog odnosa uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća;
– samostalno odlučuje u slučaju zasnivanja radnog odnosa bez natječaja na određeno vrijeme, kada obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisan način ali ne dulje od 60 dana;
– priprema, saziva i vodi sjednice Stručnog vijeća;
– saziva konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća Učilišta te sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja;
– samostalno odlučuje o stjecanju imovine, osim nekretnina, čija ukupna vrijednost ne prelazi iznos od 20.000,00 (dvadesettisuća) kuna / 2.654,46 eura (prema fiksnom tečaju konverzije: 1 euro= 7,53450 kuna);
– brine o pravima, interesima i sigurnosti polaznika, pristupnika i djelatnika Učilišta;
– obavlja druge poslove utvrđene zakonom, na zakonu utemeljenim propisima te općim aktima Učilišta.

Članak 41.

Za ravnatelja se može imenovati osoba koja, pored općih uvjeta propisanih zakonom, ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij društvenog ili humanističkog smjera i najmanje pet godina radnog staža u struci te ispunjava druge uvjete propisane Statutom.

Članak 42.

Za ravnatelja ne može biti imenovana osoba:
– kojoj je sudskom odlukom zabranjeno obavljanje dužnosti ravnatelja, dok ta zabrana traje,
– kojoj je izrečena mjera koja ima pravnu posljedicu nemogućnosti obavljanja funkcije ravnatelja,
– koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom sukladno odredbama posebnog zakona
– protiv koje se vodi kazneni postupak za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom sukladno odredbama posebnog zakona
– zbog drugih razloga propisanih zakonom

Članak 43.

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri godine.
Ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja.

Članak 44.

Ravnatelja imenuje i razrješuje Gradsko vijeće Grada Knina na prijedlog Upravnog vijeća Učilišta temeljem javnog natječaja.
Natječaj raspisuje i provodi Upravno vijeće na temelju prethodno donesene odluke o raspisivanju natječaja najmanje četrdeset i pet dana prije isteka mandata ravnatelja, osim iznimno u slučaju iz članka 57. ovog Statuta.
Natječaj za imenovanje ravnatelja objavljuje se na mrežnim stranicama Učilišta i u “Narodnim novinama”.

Članak 45.

Sadržaj natječaja mora biti sukladan zakonu, drugim aktima i ovom Statutu.
Natječaj za imenovanje ravnatelja sadrži uvjete koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme za koje se imenuje, rok za podnošenje prijave i rok u kojemu će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o izboru.
Rok za prijavu kandidata na javni natječaj za ravnatelja je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, a zbog opravdanih razloga zakonitosti rada Učilišta ili potrebe hitnog odlučivanja Upravno vijeće Učilišta može odlučiti da javni natječaj traje 8 (osam) dana.
Kandidati se obavještavaju o izboru u roku koji ne može biti dulji od četrdeset i pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Članak 46.

Uz prijavu na natječaj kandidat je uz dokumentaciju o ispunjenju uvjeta iz članka 41. i 42. ovog Statuta dužan dostaviti program rada za mandatno razdoblje.

Članak 47.

Imenovanje ravnatelja treba se završiti u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava, a o rezultatima natječaja obavještavaju se svi kandidati.

Članak 48.

Upravno vijeće će u roku određenom u natječaju obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o izboru i dati mu pouku o pravu da pregleda natječajni materijal i da u roku od petnaest dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati sudsku zaštitu kod upravnog suda.
Obavijest o rezultatima natječaja iz stavka 1. ovog članka objavit će se na službenim stranicama i oglasnoj ploči Učilišta.

Članak 49.

Kandidat može tužbom pobijati odluku o imenovanju ravnatelja zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što imenovani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.

Članak 50.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.
Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, ali najduže na vrijeme do godinu dana.
Vršitelj dužnosti mora ispunjavati propisane uvjete za ravnatelja.

Članak 51.

Ravnatelj ima prava, ovlasti i obveze utvrđene zakonom, a posebno:
– organizira i vodi rad i poslovanje Učilišta;
– poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Učilišta, zastupa Učilište u postupcima pred sudovima, upravnim i drugim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima;
– odgovora za zakonitost rada Učilišta;
– saziva prvu sjednicu novoizabranog Upravnog vijeća i rukovodi istom do imenovanja predsjednika Upravnog vijeća;
– predlaže Upravnom vijeću opće akte te izmjene i dopune općih akata za koje je zakonom i ovim Statutom propisano da ih donosi Upravno vijeće;
– donosi akte za koje je zakonom i ovim Statutom utvrđeno da ih donosi ravnatelj;
– predlaže Upravnom vijeću okvirni godišnji program rada Učilišta i financijski plan te način raspodjele dobiti;
– podnosi Upravnom vijeću godišnje izvješće o radu Učilišta i izvješće o financijskom poslovanju;
– izvješćuje Upravno vijeće i Osnivača o poslovanju Učilišta;
– provodi odluke Upravnog vijeća;
– odlučuje o zasnivanju radnog odnosa uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Učilišta te sklapa ugovore o radu s radnicima Učilišta i donosi odluke iz radnog odnosa i u svezi s radom u prvom stupnju, ako zakonom ili drugim propisom nije drukčije određeno;
– osniva tijela za obavljanje poslova određenih zakonom, za proučavanje pojedinih pitanja ili pripremanje pojedinih akata u skladu sa svojim ovlastima;
– odlučuje o stjecanju, otuđenju ili opterećenju imovine Učilišta, osim nekretnina, kada pojedinačna vrijednost imovine ne prelazi iznos od 20.000,00 kuna / 2.654,46 eura (prema fiksnom tečaju konverzije: 1 euro= 7,53450 kuna);
– planira rad, saziva i vodi sjednice Stručnog vijeća;
– brine o pravima, interesima i sigurnosti polaznika, pristupnika i djelatnika Učilišta;
– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i općim aktima Učilišta.

Članak 52.

Ravnatelj je odgovoran za planiranje i izvršavanje financijskog plana, a osobito:
– zakonitost, svrhovitost, učinkovitost, ekonomičnost i djelotvornost u raspolaganju sredstvima Učilišta,
– preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret sredstava Učilišta i utvrđivanje prava naplate te za izdavanje naloga za plaćanje u korist sredstava Učilišta,
– potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka Učilišta te za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s njihovim namjenama,
– ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva,
– podnošenje financijskih izvještaja.

Članak 53.

Ravnatelj je samostalan u svom radu, a za svoj rad odgovora Upravnom vijeću i Osnivaču.

Članak 54.

U slučaju spriječenosti ili nenazočnosti ravnatelja zamjenjuje radnik Učilišta iz odjela obrazovanja kojeg on za to pismeno ovlasti.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnosti obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka, a o poduzetim radnjama dužna je obavijestiti ravnatelja.

Članak 55.

Ravnatelj može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan.
Gradsko vijeće će razriješiti ravnatelja:
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili općim propisima o radu dovode do prestanka radnog odnosa,
3. ako ravnatelj ne postupa sukladno propisima ili općim aktima Učilišta, ili neosnovano ne izvršava odluke tijela Učilišta ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči ustanovi veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti ustanove.

Članak 56.

Razriješena osoba može odluku o razrješenju pobijati tužbom pred upravnim sudom u roku od trideset dana od dana zaprimanja odluke o razrješenju ako smatra da nisu postojali razlozi za razrješenje iz članka 55. ovog Statuta ili da je u postupku donošenja odluke o razrješenju došlo do povrede koja je značajno utjecala na ishod postupka.

Članak 57.

U slučaju razrješenja ravnatelja, imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a Upravno vijeće je dužno raspisati natječaj za imenovanje ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

Članak 58.

Uz poslove iz članka 51. ovog Statuta, pod uvjetima određenim zakonom, ravnatelj može obavljati i poslove andragoškog voditelja.
Andragoški voditelj je odgovoran za stručni rad ustanove, a obavlja poslove vezane uz:
– organizaciju cjelokupnog procesa obrazovanja i vrednovanja
– procjenu i usmjeravanje polaznika u odabiru programa obrazovanja i programa vrednovanja
– upis polaznika u program obrazovanja i pristupnika u program vrednovanja
– način izvođenja nastave, kvalitetu poučavanja i vrednovanja
– ostvarivanje prava i obveza polaznika, kao i praćenje rezultata vrednovanja polaznika programa obrazovanja odraslih
– izradu programa obrazovanja ili programa vrednovanja koje predlaže ustanova
– provođenje programa vrednovanja sukladno načelima propisanim zakonom
– poslove vezane uz profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere polaznika koji uključuju savjetodavnu pomoć i podršku u prolaženju programa obrazovanja i programa vrednovanja
– vođenje propisane andragoške dokumentacije i propisanih evidencija
– izdavanje javnih isprava te
– izvodi nastavu pod uvjetima određenim zakonom
– druge poslove važne za obrazovanje odraslih u ustanovi.
Izuzev stavka 1. ovog članka, Učilište na poslovima andragoškog voditelja može zaposliti osobu koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij te najmanje četiri godine radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u ustanovama u sustavu odgoja i obrazovanja.
Na poslovima andragoškog voditelja sukladno stavku 3. ovog članka može se zaposliti i osoba koja ima cjelovitu kvalifikaciju završenog studijskog programa s područja andragogije.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka ravnatelj mora ispunjavati uvjete propisane stavkom 3.

Stručna tijela

Stručno vijeće

Članak 59.

Stručno vijeće je stručno tijelo Učilišta kojeg čine nastavnici i radnici iz odjela obrazovanja.
Stručno vijeće imenuje ravnatelj odlukom, a sukladno okvirnom godišnjem planu i programu Učilišta i programima obrazovanja koji se provode.

Članak 60.

Stručno vijeće radi na sjednicama.
Sjednice stručnog vijeća saziva i vodi ravnatelj Učilišta ili osoba koju on ovlasti.

Članak 61.

Stručno vijeće obavlja poslove:
– vezane uz izvođenje nastavnog plana i programa te promicanja stručnog rada Učilišta,

– sudjeluje u izradi prijedloga okvirnog godišnjeg plana i programa rada Učilišta,
sudjeluje u izradi i predlaže Upravnom vijeću Kurikulum Učilišta Kurikulum,
— ocjenjuje stručne rezultate obrazovnog rada,
imenuje povjerenstva ili druga stručna tijela za polaganje ispita i drugih poslova provedbe programa obrazovanja ili vrednovanja,
– vodi brigu o uspješnom ostvarivanju obrazovnog rada te oblicima i metodama rada,
– daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja glede organizacije rada i razvitka djelatnosti,
– obavlja i druge poslove određene zakonom, aktom o osnivanju ili ovim statutom.

Ostala tijela

Članak 62.

Učilište može osnovati privremena ili stalna stručna tijela za obavljanje poslova određenih zakonom te općim aktima Osnivača ili Učilišta.
Odluku o imenovanju članova tijela iz stavka 1. ovog članka donosi Upravno vijeće ili ravnatelj Učilišta sukladno zakonu, drugim propisima i općim aktima Učilišta, a kojom se određuje broj članova, sastav, djelokrug i način djelovanja tijela.
Iznimno od stavka 2. ovog članka, odluku o imenovanju tijela radi obavljanja poslova provedbe programa obrazovanja ili vrednovanja u skladu s odredbama zakona i drugih akata donosi Stručno vijeće Učilišta.
Odluku o imenovanju članova stručnog tijela radi utvrđivanja programskih razlika za polaznike programa obrazovanja odraslih donosi ravnatelj Učilišta.

V. RADNI ODNOSI

Članak 63.

Radnici Učilišta zasnivaju radni odnos s Učilištem sklapanjem ugovora o radu na određeno ili neodređeno vrijeme, s punim ili nepunim radnim vremenom.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa obavlja se sukladno zakonu, podzakonskim propisima i općim aktima Učilišta.
O zasnivanju radnog odnosa odlučuje ravnatelj uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća.
Ravnatelj samostalno odlučuje u slučaju zasnivanja radnog odnosa bez natječaja na određeno vrijeme, kada obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisan način ali ne dulje od 60 dana.

V. UPIS U PROGRAME

Članak 64.

Upis u program obrazovanja obavlja se na temelju odluke koje donosi Upravno vijeće Učilišta na prijedlog ravnatelja.
Učilište je dužno objaviti uvjete i način upisa polaznika, rokove upisa i početka nastave, osim ako se program obrazovanja odraslih obavlja na zahtjev i za potrebe druge pravne osobe.

Članak 65.

Polaznik ili pristupnik može biti osoba s navršenih najmanje 14 (četrnaest) godina života koja ispunjava ostale uvjete propisane programom.
Status polaznika stječe se upisom u program obrazovanja, a prestaje završetkom programa obrazovanja koji je polaznik pohađao, ispisom iz programa obrazovanja ili na drugi način predviđen ugovorom o obrazovanju.
Osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 1. ovog članka stječe status pristupnika prijavom za postupak vrednovanja. Status pristupnika prestaje završetkom postupka vrednovanja prethodnog učenja na koji se pristupnik prijavio.
Učilište je dužno s polaznikom ili pristupnikom sklopiti ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze.

Članak 66.

Učilište je dužno provedbu programa obrazovanja prilagoditi prethodnom obrazovanju, znanju, vještinama i sposobnosti polaznika, a za osobe s invaliditetom osigurati razumne prilagodbe metoda, načina i oblika rada te druge oblike potpora.
Ostala prava i obveze polaznika i pristupnika osiguravaju se u skladu sa zakonom, na zakonu utemeljenim propisima te općim aktima Učilišta.

Članak 67.

Učilište će priznati prethodno stečene skupove ishoda učenja za koje polaznik posjeduje javnu ispravu ako su dio kvalifikacije koju polaznik želi dodatno steći, a koja je upisana u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (dalje u tekstu: HKO-a).
Iznimno od stavka 1. ovog članka, polaznicima koji su stekli kvalifikaciju prije upisa standarda kvalifikacije ili skupa ishoda učenja u HKO-a kao dokaz o stečenim ishodima učenja može se priznati javna isprava, a ako to nije moguće, provodi se postupak vrednovanja prethodnog učenja.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, ako polaznik ne posjeduje javnu ispravu za provjeru stečenih znanja i vještina, provodi se postupak vrednovanja prethodnog učenja.
Polazniku koji je u procesu vrednovanja prethodnog znanja dokazao posjedovanje znanja i vještina, u djelu programa ili u cjelini, proporcionalno se skraćuje trajanje obrazovanja.
Polaznicima obrazovanja odraslih koji nisu stekli cjelovitu kvalifikaciju na razinama 1 ili 3 ili 4.1. i 4.2. HKO-a omogućava se nastavak obrazovanja, uz priznavanja stečenih ishoda učenja, što se dokazuje javnom ispravom.

Članak 68.

Vanjsko vrednovanje skupova ishoda učenja polaznika može se provoditi tijekom obrane završnog rada i završne provjere u sklopu programa obrazovanja ili provjere ishoda učenja u sklopu programa vrednovanja, osim programa koji na temelju drugih propisa završavaju posebnim postupkom vanjskog vrednovanja.
Vanjsko vrednovanje skupova ishoda učenja polaznika u nadležnosti je Agencije.
Agencija donosi plan provedbe vanjskog vrednovanja skupova ishoda učenja.
Učilište je obvezno prijaviti Agenciji popis kandidata i termine završne provjere ili obrane završnog rada najkasnije 15 dana prije njihovog održavanja.

VI. RASPOLAGANJE IMOVINOM I FINANCIJSKO POSLOVANJE UČILIŠTA

Članak 69.

Imovinu Učilišta čine nekretnine, pokretnine, imovinska prava, potraživanja i novac.
Sredstva za redovito poslovanje Učilište osiguravaju se u proračunu Osnivača.
Sredstva za obavljanje djelatnosti Učilište stječu se od Osnivača, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, državnog proračuna, poslodavaca ili neposredno od polaznika i pristupnika te iz drugih izvora sukladno zakonu.

Članak 70.

O imovini Učilišta dužni su skrbiti svi radnici Učilišta.

Članak 71.

O korištenju i raspolaganju imovinom Učilišta odlučuje Osnivač, Upravno vijeće i ravnatelj sukladno zakonu, osnivačkom aktu i ovom Statutu.

Članak 72.

O stjecanju, opterećivanju i otuđivanju imovine Učilišta, osim nekretnina, odlučuje:
– ravnatelj samostalno, kada vrijednost imovine ne prelazi iznos od 20.000,00 kuna / 2.654,46 eura (prema fiksnom tečaju konverzije: 1 euro= 7,53450 kuna);
– Upravno vijeće Učilišta kada vrijednost imovine prelazi iznos od 20.000,00 kuna / 2.654,46 eura, a manja je od 90.000,00 kuna / 11.945,05 eura (prema fiksnom tečaju konverzije: 1 euro= 7,53450 kuna)
– Upravno vijeće Učilišta uz prethodnu pisanu suglasnost Osnivača kada vrijednost imovine prelazi vrijednost iz točke 2. ovoga stavka.
O stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina odlučuje Gradsko vijeće.

Članak 73.

Ugovore o nabavi sredstava potrebnih za obavljanje djelatnosti Učilišta ne može sklapati prije nego se za tu svrhu osiguraju financijska sredstva sukladno zakonu.

Članak 74.

Moguća dobit Učilišta utvrđuju se na kraju financijske godine.
Ako Učilište ostvari dobit, ona će se koristiti za obavljanje i razvoj djelatnosti.
Odluku o utvrđivanju i raspodjeli dobiti donosi Upravno vijeće Učilišta, sukladno odredbama zakona, osnivačkog akta, akata Osnivača ili općih akata Učilišta.
Ako Učilište iskaže gubitak na kraju financijske godine, gubitak će se pokriti sukladno odluci Osnivača.

V. KVALITETA RADA UČILIŠTA

Članak 75.

Učilište provodi samovrednovanje kvalitete u obrazovanju kontinuiranim vrednovanjem polaznika i pristupnika, ustanove, obrazovnih programa i njihove provedbe prema smjernicama, alatima i područjima koje donosi Agencija nadležna za poslove obrazovanja odraslih.
O provedenom samovrednovanju Učilište sastavlja izvješće.
Učinkovitost postupka samovrednovanja i redovitost provedbe provjerava se u postupku vanjskog vrednovanja koje provodi nadležna Agencija.

Članak 76.

Nastavnici, andragoški voditelji i ravnatelji imaju pravo i obvezu trajno se stručno usavršavati i ospoosbljavati u sektorskom području i području andragoških kompetencija, o čemu se u Učilištu vodi evidencija.

VI. JAVNOST RADA

Članak 77.

Rad Učilišta je javan.
O obavljanju svoje djelatnosti i načinu pružanja usluga, Učilište izvješćuje pravne osobe i građane:
– sredstvima javnog priopćavanja,
– održavanjem skupova i savjetovanja,
– izdavanjem publikacija,
– podnošenjem redovitih izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i Osnivaču,
– na drugi primjeren način.

Članak 78.

Učilište će uskratiti davanje informacija, odnosno uvid u dokumentaciju ako je to u skladu s odredbama o zaštiti tajnosti podataka te zaštiti osobnih podataka.

Članak 79.

O uvjetima i načinu rada Učilišta, Upravno vijeće i ravnatelj izvješćuju radnike Učilišta:
– objavljivanjem općih akata,
– objavljivanjem odluka i zaključaka,
– na drugi primjeren način.

Članak 80.

Učilište je dužno odredbe akta o osnivanju, statuta i drugih općih akata kojima se uređuje rad u obavljanju djelatnosti ili dijela djelatnosti koji se smatra javnom službom učiniti na pogodan način dostupnim javnosti.

Članak 81.

Učilište je dužno objaviti obavijest o radnom vremenu sa strankama na mrežnoj stranici Učilišta, na vidljivom mjestu na ulazu u prostore Učilišta te na drugi prikladan način.

Članak 82.

Upravno vijeće i ravnatelj dužni su u okviru svojih ovlasti davati nadležnim tijelima tražene podatke na njihov zahtjev.

Članak 83.

Za javnost rada Učilišta odgovorni su Upravno vijeće i ravnatelj.

VII. POSLOVNA TAJNA

Članak 84.

Poslovnom tajnom smatraju se:
– podaci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima građana i pravnih osoba upućenih Učilištu,
– podaci sadržani u prilozima uz podneske iz točke 1. ovoga članka,
– podaci o polaznicima i pristupnicima programa obrazovanja, osposobljavanja, usavršavanja i vrednovanja koji su socijalno-moralne naravi,
– podaci koje kao povjerljive nadležno tijelo priopći Učilištu,
– druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Učilišta i Osnivača,
– podaci i isprave koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom i podaci koji se smatraju poslovnom tajnom sukladno zakonu ili drugim propisima.

Članak 85.

Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi andragoški i drugi djelatnici Učilišta, bez obzira na koji način saznali te podatke.
Čuvanje poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Učilištu.
Povreda čuvanja poslovne tajne smatra se težom povredom radnog odnosa.

Članak 86.

Ne smatra se povredom čuvanje poslovne tajne priopćenje podataka ili isprava koje se smatraju poslovnom tajnom, ako se ti podaci i isprave priopćavaju osobama, tijelima ili ustanovama kojima se oni mogu ili moraju priopćiti na temelju propisa ili na temelju ovlaštenja koja proizlaze iz funkcije koju oni obavljaju.

Članak 87.

O čuvanju poslovne tajne brine ravnatelj ili druga ovlaštena osoba.

VIII. SURADNJA SA SINDIKATOM

Članak 88.

Učilište će osigurati, pod uvjetima utvrđenim Zakonom o radu i kolektivnom ugovorom, rad sindikalne podružnice i sindikalnog povjerenika.

Članak 89.

Sindikalna podružnica i sindikalni povjerenik imaju pravo podnositi tijelima Učilišta prijedloge, mišljenja i primjedbe u svezi s ostvarivanjem prava radnika.
Tijela Učilišta dužna su o prijedlozima, mišljenjima i primjedbama iz stavka 1. ovoga članka izvijestiti njihovog podnositelja u rokovima utvrđenim zakonom i općim aktima Učilišta.

Članak 90.

Ravnatelj i drugi stručni radnici Učilišta dužni su osigurati sindikalnoj podružnici i sindikalnom povjereniku potrebitu pomoć i na vrijeme im dati tražene podatke i obavijesti.

IX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI UČILIŠTA

Članak 91.

Opći akti učilišta su:
– Statut,
– Pravilnik o obrazovanju odraslih,
– Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta,
– Pravilnik o radu,
– Etički kodeks neposrednih nositelja obrazovne djelatnosti,
– Pravilnik o zaštiti od požara,
– i drugi opći akti.

Članak 92.

Opće akte ovlaštena tijela Učilišta donose radi izvršenja zakona, podzakonskih akata i drugih propisa, izvršenja odredaba ovoga Statuta i uređenja odnosa u Učilištu.

Članak 93.

Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Upravnog vijeća, stručna tijela Učilišta i radnici Učilišta.
Ostali opći akti ne mogu biti u suprotnosti sa Statutom.

Članak 94.

Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči i službenim stranicama Učilišta.
Opći akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Učilišta.
Iznimno, zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom se može odrediti da opći akt stupa na snagu dan nakon objave.
Opći akti primjenjuju se danom njihova stupanja na snagu, ako aktom kao dan primjene nije određen neki drugi dan.
Statut i opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

Članak 95.

Autentično tumačenje općih akata daje tijelo koje je akt donijelo.

Članak 96.

Učilište osigurava svakom radniku uvid i korištenje općih akata Učilišta na način određen člankom 78. ovog Statuta.
Uvid u odredbe općih akata koji su u svezi s pružanjem usluga Učilište osigurava korisnicima svojih usluga sukladno odredbama članka 76. ovog Statuta.

Članak 97.

Pojedinačne akte kojima se uređuju pojedina prava i interesi radnika donosi Upravno vijeće i ravnatelj sukladno zakonu, ovome Statutu i drugim općim aktima Učilišta.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se danom donošenja, osim ako je provođenje tih akata uvjetovano konačnošću akta, nastupom određenih činjenicama ili istekom određenog roka.

Članak 98.

O radu tijela Učilišta sastavlja se zapisnik.
Zapisnik mora biti potpun i istinit, odnosno točno izražavati tijek rada i bit odluka odnosno stavova sa sjednice.
Zapisnik se usvaja na idućoj sjednici tijela na čiji se rad odnosi.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 99.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Pučkog otvorenog učilišta od 28.kolovoza 2009. godine (Klasa: 602-07/09-01/110, Urbroj: 2182/1-39-09-03); Izmjene i dopune statuta od 26.6.2012. (Klasa: 602-07/09-01/ 110, Urbroj: 2182/1-39-03-12-9) i Izmjene i dopune statuta od 10.12.2013. (Klasa: 602-07/09-01/ 110, Urbroj: 2182/1-39-03-13-10).

Članak 100.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Učilišta.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
mr.sc. Spomenka Martić

KLASA: 602-07/23-08/02
URBROJ: 2182-1-39-03-23-5

Ovaj Statut objavljen je na oglasnoj ploči Učilišta dana 31.1.2023., te je stupio na snagu dana 8.2.2023.

RAVNATELJICA
Sandra Žulj Cigić

Istraži naše stranice

Brzi linkovi

Na linku ispod možete saznati više informacija o povijesti Učilišta, našim djelatnostima i članovima Upravnog vijeća…

Transparentna javna nabava jedno je od osnovnih načela našeg rada. Godišnji planovi nabave odjavljuju se na linku ispod…

Brinemo o svim prikupljenim podacima naših korisnika, a za sve informacije možete se javiti službeniku za zaštitu osobnih podataka…

Godišnja izvješća o radu pravo su mjesto gdje možete pročitati što smo radili u prethodnoj godini i koji su planovi za sljedeću…

https://www.pou-knin.hr/wp-content/uploads/strelica.png
bt_bb_section_top_section_coverage_image