Statut
Učilišta

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://www.pou-knin.hr/wp-content/uploads/pouk-e1.jpg

Kontaktirajte nasKontakt podaci

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN
4. gardijske brigade 11
Tel i fax: +385 22 662 400
Email: pou-knin@pou-knin.hr
IBAN: HR85 2390 0011 8196 0000 1
OIB: 06161043479
MB: 1776754
https://www.pou-knin.hr/wp-content/uploads/epouka.jpg
https://www.pou-knin.hr/wp-content/uploads/kurikulum-2-1.jpg
https://www.pou-knin.hr/wp-content/uploads/pristup-informacijama-22.jpg
https://www.pou-knin.hr/wp-content/uploads/javna-nabava-1-21.jpg

Statut Pučkog otvorenog učilišta Knin

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93 i 29/97, 47/99,35/08), te članka 4. Zakona o obrazovanju odraslih (Narodne novine, broj 17/07)

i članka 11. stavka 1. Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Knin (”Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br. 7/03 i 14/06), Upravno vijeće PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KNIN, na 29. sjednici održanoj 27. kolovoza 2009, a uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća grada Knina, Klasa: 602-01/09-01/2, Ur.broj 2182/10-01-09-2, od 03. kolovoza 2009. godine, donosi

S T A T U T

PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KNIN

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim se Statutom utvrđuje statusna obilježja, obavljanje djelatnosti, unutarnje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja upravnih i stručnih tijela, prava i dužnosti polaznika i nastavnika, vođenje i upravljanje Učilištem, imovina opći akti , nadzor i javnost rada Učilišta, te druga pitanja od važnosti za obavljanje djelatnosti Učilišta.

Članak 2.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN, (u daljnjem tekstu Učilište) javna je ustanova za obrazovanje odraslih.

II.   OSNIVAČ

Članak 3.

Osnivač Učilišta je Grad Knin.

Članak 4.

 

Prava i dužnosti osnivača Učilišta obavljaju se sukladno zakonu, propisima donesenim na temelju zakona i ovog Statuta.

III.   NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 5.

Učilište obavlja svoju djelatnost , posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN, a skraćeni naziv učilišta je Učilište Knin, ( u daljnjem tekstu: Učilište).

Sjedište Učilišta je u Kninu, Ulica 4. gardijske brigade bb.

Članak 6.

Učilište može promijeniti naziv i sjedište odlukom osnivača.

Članak 7.

Naziv Učilišta mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njeno sjedište i na objektima u kojima se obavlja djelatnost.

IV. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE

 

Članak 8.

 Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj ustanove.

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje učilišta, predstavlja i zastupa Učilište, te poduzima sve pravne radnje u ime i za račun učilišta sukladno zakonu i ovom Statutu.

Ravnatelj je stručni voditelj i odgovoran je za obavljanje stručnog rada.

Ravnatelj ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u sklopu djelatnosti upisanih u sudski registar ustanova , osim:

–          nastupati kao druga ugovorna strana i sa učilištem zaključivati ugovore

–          zaključivati ugovore o izvođenju investicijskih radova i nabavci opreme, te nabavci osnovnih sredstava i ostale imovine čija pojedinačna vrijednost prelazi 20.000,00 kn.

Za iznose od 20.000,00 do 50 000 kn , ravnatelj je ovlašten zaključivati ugovore ako je prethodno o tome odluku donijelo Upravno vijeće.

Članak 9.

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Učilište u pravnom prometu u granicama svojih ovlasti, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Članak 10.

U pravnom prometu Učilište koristi pečat.

Pečat je okruglog oblika , promjera 38 mm, na kojemu je uz obod natpis : Republika Hrvatska – PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN, a u sredini pečata otisnut je grb Republike Hrvatske.

Učilište ima i pečat pravokutnog oblika koji sadrži pun naziv učilišta sa sjedištem, bez grba Republike Hrvatske.

Članak 11.

Pečat s grbom Republike Hrvatske služi za ovjeru javnih i drugih isprava koje izdaje Učilište

Pečat bez grba Republike Hrvatske, upotrebljava se za administrativno-financijsko

Svaki pečat ima svoj broj.

O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.

V. IMOVINA UČILIŠTA I ODGOVORNOST ZA OBVEZE UČILIŠTA

 Članak 12.

Imovinu Učilišta čine nekretnine, pokretnine, imovinska prava, potraživanja i novac.

Sredstva za obavljanje djelatnosti Učilište će stječe od osnivača, pružanjem usluga na tržištu, od polaznika i iz drugih dopuštenih izvora.

Članak 13.

Ako Učilište u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, dužna je istu upotrijebiti za obavljanje i razvoj djelatnosti zbog koje je i osnovano, sukladno zakonu i propisu donesenom na temelju zakona.

Članak 14.

Za obaveze u pravnom prometu Učilište odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obaveze Učilišta.

Učilište je pravna osoba.

U pravnom prometu s trećim osobama, Učilište ima prava i obveze utvrđene zakonom i drugim propisima, odlukama osnivača, statutom i drugim aktima Učilišta.

Članak 15.

O stjecanju, opterećivanju i otuđivanju imovine Učilišta, osim nekretnina, odlučuje:

1. ravnatelj samostalno, kada pojedinačna vrijednost imovine ne prelazi iznos od 20.000,00 (dvadeset tisuća) kuna,

2. Upravno vijeće kada pojedinačna vrijednost imovine Učilišta prelazi vrijednost iz točke 1. ovog stavka, a manja je od 50.000,00 (pedeset tisuća) kuna,

3. Upravno vijeće Učilišta uz prethodnu pismenu suglasnost osnivača, kada pojedinačna vrijednost imovine prelazi vrijednost iz tačke 2. ovog stavka.

O stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nepokretne imovine Učilišta odlučuje Osnivač.

VI. DJELATNOST

Članak 16.

Djelatnost Učilišta je obrazovanje odraslih i to:

–          Osnovnoškolsko obrazovanje odraslih

–          Srednjoškolsko obrazovanje odraslih

–          Djelatnostglazbenihisrodnih školaizvanredovitog školskogsustava,

–          Glazbeno-scenska i dr. kulturna djelatnost

–          Izdavačka djelatnost

–          Osposobljavane, usavršavanje, prekvalifikacija mladeži i odraslih izvan sustava redovitog obrazovanja

–          Ostali oblici obrazovanja d.n.

Članak 17.

Programe obrazovanja iz prethodnog članka donosi Učilište.

Program mora biti prilagođen dobi, iskustvu, stečenoj naobrazbi, znanju, vještinama i sposobnosti polaznika.

Programima se utvrđuje naziv programa, stupanj složenosti, znanja i vještina i sposobnosti koje se stječu završavanjem programa, uvjeti za upis, nastavni plan i okvirni program, trajanje programa, način provjere znanja i vještina, napredovanje i završetak programa, te materijalni, prostorni i kadrovski uvjeti.

Obavezne sastavnice programa obrazovanja odraslih za učenje stranih jezika su nastavni sadržaji i fond nastavnih sati za svaki modul i stupanj, oblici izvođenja programa, način provjere znanja, uvjeti za upis polaznika u pojedini modul ili stupanj, stupanj znanja koji se dokazuje završnim ispitom, kadrovski ,didaktički, prostorni i drugi uvjeti potrebni za izvođenje programa.

Članak 18.

Programi obrazovanja odraslih provodit će se redovitom nastavom , konzultativno-instruktivnom nastavom , dopisno-konzultativnom nastavom , otvorenom nastavom, nastavom na daljinu i multimedijski ovisno o vrsti nastavnih sadržaja.

Članak 19.

Učilište radi na temelju kurikuluma učilišta i godišnjeg plana i programa rada.

Učilišni kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma, a utvrđuje dugoročne i kratkoročne planove i program rada,

Učilišni kurikulum donosi Upravno vijeće do 15. rujna tekuće godine na prijedlog stručnog vijeća.

Učilišni kurikulum mora biti dostupan svim polaznicima u pisanom obliku, a smatra se da je dostupan ako je objavljen na mrežnim stranicama učilišta.

Godišnji plan i program rada učilišta, na temelju nastavnog plana i programa i učilišnog kurikuluma, na prijedlog ravnatelja donosi Upravno vijeće najkasnije do 30. rujna tekuće godine.

Članak 20.

Učilište vodi evidenciju o programima, polaznicima, radnicima te podatke važne za praćenje stanja i razvoj djelatnosti obrazovanja odraslih koje se sjedinjuju u zajedničkom upisniku ustanova.

Učilište vodi upisnik programa za koje ima odobrenje i programe bez posebnog odobrenja.

Učilište vodi upisnik polaznika koji omogućuje uvid u andragoške i druge podatke važne za praćenje polaznika od upisa u program do završetka programa i izdavanja javne isprave.

Učilište vodi upisnik radnika.

Učilište je dužno svaku promjenu podataka o kojima vode evidenciju upisati u odgovarajući upisnik najkasnije u roku od 30 dana od promjene podataka.

Članak 21.

Pristup osobnim podacima dostupan je osobama koje odredi ravnatelj.

Svi osobni podaci o polaznicima i radnicima moraju biti zaštićeni od slučajne i namjerne zlouporabe, uništavanja, gubitka , neovlaštenih pristupa ili promjena.

Za postupanje sukladno prethodnim odredbama ovog članka odgovorna osoba kojoj su podaci dostupni.

Članak 22.

Učilište vodi andragošku dokumentaciju i to:

–          matične knjige

–          matična knjiga polaznika u programima osposobljavanja i usavršavanja

–          dnevnik rada s imenikom

–          programi obrazovanja odraslih

–          odluka o upisu u program obrazovanja

–          prijavnica- upisnica

–          ugovor o obrazovanju

–          odluka o razlikovnim ispitima

–          prijavnica i zapisnik za polaganje ispita

–          prijavnica za polaganje završnog ispita

–          prijavnica i zapisnik za završnu provjeru

–          zapisnik o polaganju završnog ispita

Andragoška dokumentacija može se voditi i u elektroničnom obliku.

VII. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA

Članak 23.

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Učilišta u cilju ostvarivanja obrazovanja odraslih.

Unutarnjim ustrojstvom povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i srodnosti programa i poslova, kako bi se ostvarili primjereni rezultati rada u procesu obrazovanja primjereno zadovoljenje njihovih potreba i interesa.

Unutarnje ustrojstvo uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Pučkom otvorenom učilištu Knin.

Članak 24.

Unutarnjim ustrojstvom Učilišta osigurava se ostvarivanje nastave i drugih stručno-andragoških poslova, te administrativno-računovodstvenih poslova.

Članak 25.

Administrativno-stručni poslovi ustrojavaju se radi ostvarivanja djelatnosti i njenog poslovanja kao javne službe, vođenja andragoške dokumentacije i evidencije, izdavanja javnih isprava, ostvarivanje prava polaznika, javnost rada, drugih administrativno-stručnih poslova potrebnih za rad i poslovanje Učilišta, te ostvarivanja prava i obveza radnika Učilišta.

Članak 26.

Tjedno radno vrijeme Učilišta raspoređuje se prema potrebama ostvarivanja nastavnog plana i programa, te zadovoljavanja potreba polaznika, građana i drugih pravnih osoba, u pravilu je pet radnih dana.

Nastavni sat teorijske i praktične nastave u učilištu traje 45 minuta, a nastavni sat praktične nastave izvan učilišta 60 minuta.

Polaznik može tijekom dana imati najviše 4 nastavna sata teorijske nastave

Članak 27.

Učilište je dužno, putem sredstava javnog priopćavanja, na oglasnoj ploči i na drugi prikladan način obavijestiti javnost o radnom vremenu, odnosno uredovnom vremenu za rad s građanima odnosno polaznika i drugim strankama.

VIII. PRAVA I OBVEZE POLAZNIKA                                            

.UPISI

 Članak 28.

Polaznik obrazovanja odraslih može biti osoba koja ima navršenih petnaest godina života i ispunjava druge uvjete utvrđene programom.

Upis u program obrazovanja odraslih obavlja se na temelju odluke koju donosi Upravno vijeće Odlukom se utvrđuju uvjeti i način , rokovi upisa polaznika, rokovi upisa i početka nastave.

Učilište je dužno oglasiti uvjete i način upisa polaznika, rokove upisa i početka nastave.

Članak 29.

Status polaznika stječe se upisom u program.

Status polaznika prestaje završetkom programa ili na drugi način predviđen ugovorom o obrazovanju kojim polaznik i učilište uređuju međusobna prava i obveze

Članak 30.

Ugovor o obrazovanju dokument je o međusobnim pravima i obvezama koji prije početka nastave sklapaju polaznik i Učilište.

Savladavanje programa

Članak 31.

Tijekom upisanog programa polaznik može, ukoliko je to propisano samim programom promijeniti program.

O zahtjevu polaznika za promjenom programa odlučuje Stručno vijeće.

Članak 32.

Praktična nastava i vježbe izvode se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.

Iznimno, bez pohađanja praktične nastave i vježbi, stečeno znanje i vještine iz praktične nastave i vježbi mogu se na pisani zahtjev polaznika i uz priložene dokaze praktično provjeriti pred tročlanim povjerenstvom koje imenuje stručno vijeće , a od kojih je jedan   nastavnik praktične nastave i vježbi.

Postupak provođenja ispita                                                    

Članak 33.

Ispiti u programima obrazovanja odraslih izvode se u ispitnim rokovima koje određuje Učilište.

Učilište je dužno oglasiti utvrđene ispitne rokove.

Polaznik je dužan ispit prijaviti najmanje 15 dana prije ispitnog roka, a učilište je dužno polaznika informirati o rasporedu polaganja ispita najmanje 8 dana prije polaganja ispita.

Predmetni ispiti polažu se pred predmetnim nastavnikom.

Članak 34.

U jednom ispitnom roku mogu se polagati ispiti iz jednog razreda odnosno obrazovnog razdoblja.

Polaznik ne može pristupiti polaganju ispita iz višeg razreda odnosno obrazovnog razdoblja ako nije uspješno završio prethodni razred odnosno obrazovno razdoblje.

Polaznik koji je tri puta neuspješno polagao ispit iz pojedinog predmeta upućuje se na polaganje ispita pred povjerenstvom koje imenuje Stručno vijeće Učilišta.

O ispitu pred povjerenstvom vodi se zapisnik kojeg potpisuju predmetni nastavnik, odnosno svi članovi ispitnog povjerenstva i polaznik.

Članak 35.

Na kraju programa osposobljavanja i usavršavanja provodi se završna provjera pred povjerenstvom koje imenuje Stručno vijeće Učilišta.

O završnoj provjeri vodi se zapisnik.

IX.   ANDRAGOŠKI DJELATNICI

Članak 36.

Andragoški djelatnici zasnivaju radni odnos u učilištu sukladno odredbama Zakona o radu.

Andragoški djelatnici su : profesori, učitelji , nastavnici, stručni suradnici, predavači, treneri, voditelji i drugi.

Andragoški djelatnici moraju ispunjavati uvjete propisane programom.

U slučaju kada rad andragoškog djelatnika ne prelazi polovinu punog radnog vremena u jednoj školskoj godini, učilište može s andragoškim djelatnikom sklopiti ugovor o djelu.

Norma neposrednog obrazovnog rada nastavnika po nastavnim predmetima primjenjuje se u skladu s propisima koji reguliraju djelatnost obrazovanja.

Andragoški djelatnici imaju pravo i obvezu stručnog i andragoškog usavršavanja.                                                    

Članak 37.

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa andragoških i drugih djelatnika obavlja se prema zakonu, podzakonskim aktima i općim aktima učilišta sklapanjem i prestankom ugovora o radu.

O zasnivanju i prestanku radnog odnosa uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća odlučuje ravnatelj.

X- UPRAVNO VIJEĆE

Članak 38.

Učilištem upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima predsjednika i dva člana.

Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje Gradsko vijeće Grada Knina.

Mandat članova je 4 godine.

Predsjednik Upravnog vijeća saziva i vodi sjednice, te potpisuje akte koje donosi Upravno vijeće, a u pitanjima odlučivanja ima položaj člana Upravnog vijeća.

Članak 39.

Za člana Upravnog vijeća može ponovno biti birana odnosno imenovana ista osoba.

Upravno vijeće ima ovlasti sukladno osnivačkom aktu i Zakonu.

Članak 40.

Upravno vijeće:

–          donosi Statut i druge akte Učilišta

–          predlaže statusne promjene

–          donosi godišnji plan i program rada i nadzire njegovo izvršavanje

–          donosi školski kurikulum

–          daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u učilištu

–          donosi financijski plan i financijski obračun

–          raspisuje javni natječaj, utvrđuje prijedlog za ravnatelja i isti dostavlja Gradskom vijeću,

–          predlaže promjenu naziva i sjedišta učilišta

–          predlaže ravnatelju mjere poslovne politike učilišta

–          donosi odluku o upisu polaznika i natječaju za upis

–          razmatra rezultate obrazovnog rada

–          razmatra predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Učilišta

–          odlučuje o ulaganjima, investicijskim radovima i nabavi opreme te nabavi osnovnih sredstava čija je pojedinačna vrijednost od 20.000,00 do 50.000,00 kn.

–          odlučuje o uporabi dobiti u skladu s odlukama osnivača

–          odlučuje o zahtjevima radnika o zaštiti prava iz radnog odnosa

–       upućivanju radnika na prosudbu radne sposobnosti

–          daje ravnatelju prethodnu suglasnost u svezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa

Upravno vijeće odlučuje uz suglasnost osnivača:

  • stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina
  • stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija pojedinačna vrijednost prelazi 50.000,00 kn,
  • davanju u zakup objekata i prostora, ili mijenjanju namjene objekata i prostora
  • promjeni djelatnosti učilišta

–          donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta.

XI. RAVNATELJ

Članak 41.

Učilište ima ravnatelja.

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Učilišta

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada .

Članak 42.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba muškog ili ženskog spola koja, pored općih uvjeta propisanih zakonom, ima visoku stručnu školsku spremu društvenog smjera i najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Mandat ravnatelja traje 4 (četiri) godine.

Članak 43.

Ravnatelja Učilišta imenuje osnivač – Gradsko vijeće Grada Knina na temelju javnog natječaja.

Upravno vijeće raspisuje javni natječaj i objavljuje ga u javnom glasilu, a može i u Narodnim novinama Republike Hrvatske. Natječaj traje 15 dana, osim ako Upravno vijeće zbog bitnog razloga ne odluči da javni natječaj traje 8 dana.

Po isteku roka za podnošenje prijava, Upravno vijeće utvrđuje prijedlog i isti dostavlja Gradskom vijeću.

Imenovanje se treba završiti u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava, a o rezultatima natječaja obavještavaju se svi kandidati.

Članak 44.

Ravnatelj:

–          organizira i vodi rad i poslovanje učilišta

–          predstavlja i zastupa učilište

–          poduzima sve pravne radnje u ime i za račun učilišta

–          zastupa učilište u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima

–          predlaže Upravnom vijeću godišnji plan i program rada

–          predlaže Upravnom vijeću statut i druge opće akte

–          predlaže Upravnom vijeću financijski plan te polugodišnji i godišnji obračun

–          odlučuje o zasnivanju radnog odnosa uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća,

–          samostalno odlučuje u slučaju zasnivanja radnog odnosa bez natječaja na određeno vrijeme, kada obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisan način ali ne dulje od 60 dana.

–          provodi odluke stručnih tijela i upravnog vijeća

–          posjećuje nastavu , analizira rad nastavnika

–   planira rad, saziva i vodi sjednice stručnih vijeća

–          u suradnji s stručnim vijećem predlaže školski kurikulum.

–          brine se o pravima, interesima i sigurnosti polaznika i radnika škole

–     nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u elektronsku maticu

–          sklapa samostalno pravne poslove o stjecanju imovine , investicijskim radovima do 20.000,00 kn

–          sudjeluju u radu upravnog vijeća bez prava odlučivanja

–          saziva konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća

–          izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog nadzora

–          obavlja i druge poslove utvrđene propisima i općim aktima te poslove za koje tijekom propisima ili općom aktima nisu ovlaštena druga tijela učilišta.

Članak 45.

Ravnatelj može biti razriješen prije isteka roka na koji je imenovan.

Ravnatelja razrješava Gradsko vijeće Grada Knina u slučajevima propisanim člankom 44. Zakona o ustanovama.

Ravnatelj može biti razriješen i na vlastiti zahtjev.

Ravnatelja Učilišta u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje stručno-pedagoški voditelj (voditeljica) ili druga osoba iz reda članova Stručnog vijeća koju za to odredi Upravno vijeće u roku tri dana od početka spriječenosti ravnatelja Učilišta.

XII. STRUČNA TIJELA

 Članak 46.

Stručno tijelo Učilišta je Stručno vijeće koje čine svi nastavnici.

Stručno vijeće obavlja poslove u svezi

– s izvođenjem nastavnog plana i programa, potrebama i interesima polaznika te promicanjem stručnog rada Učilišta

– sudjeluje u utvrđivanju godišnjeg plana i programa

– imenuje povjerenstva za polaganje ispita

– ocjenjuje stručne rezultate obrazovnog rada polaznika

– skrbi o uspješnom ostvarivanju obrazovnog rada

– skrbi o suvremenim oblicima i metodama rada

– obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Učilišta

Članak 47.

Stručno vijeće radi na sjednicama.

Sjednice Stručnog vijeća planiraju se godišnjim planom i programom rada Učilišta.

Sjednicu Stručnog vijeća saziva ravnatelj u skladu s planom i potrebama.

Članak 48.

Učilište može osnovati i druga tijela ovisno o potrebama Učilišta i zahtjevima koji proizlaze iz zakonskih akata.

XIII. FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 49.

Financijsko poslovanje Učilišta obavlja u skladu sa zakonom i drugim propisima, općim aktima i Statutom Učilišta.

Učilište ostvaruje prihode iz izvora u skladu sa zakonom.

Vođenje računovodstvenog i knjigovodstvenog poslovanja, evidencija financijskih poslova i sredstava obavlja se u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

XIV. AKTI UČILIŠTA

Članak 50.

Učilište ima slijedeće akte:

–          Statut

–          Pravilnik o obrazovanju odraslih

–          Pravilnik o zaštiti na radu

–          Pravilnik o zaštiti od požara

–          Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje

–          Pravilnik o kućnom redu

–          Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registriranog gradiva

–          Poslovnik o radu upravnog vijeća

–          Poslovnik o radu stručnog vijeća

–          Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti

–          Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

–          druge akte, sukladno zakonu, propisima donesenim na temelju zakona i ovom Statutu.

Akte iz ovog članka donosi Upravno vijeće.

Članak 51.

Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Upravnog vijeća, te stručna tijela i polaznici.

Inicijativa se podnosi ravnatelju Učilišta.

Članak 52.

Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Učilišta.

Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči.

Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu.

Članak 53.

Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima o obvezama polaznika i radnika , donose kolegijalna tijela ili ravnatelj.

Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih akata nije uvjetovano konačnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog roka.

Članak 54.

Autentično tumačenje odredaba akata Učilišta daje Upravno vijeće.

XV. RADNI ODNOS

Članak 55.

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika u učilištu uređuje se sukladno odredbama Zakona o radu.

Norma neposrednog obrazovnog rada nastavnika po nastavnim predmetima primjenjuje se u skladu s propisima koji reguliraju djelatnost obrazovanja. .

XVI. JAVNOST RADA

Članak 56.

Rad Učilišta je javan. Javnost rada ostvaruje se osobito:

–          redovitim izvješćivanjem radnika i polaznika

–          podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču o rezultatima obrazovnog rada

–          podnošenjem financijskih izvješća

–          priopćenjima o održavanju sjednica upravnog i stručnog vijeća

–          objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja

Za javnost rada odgovorni su predsjednik Upravnog vijeća i ravnatelj.

XVII. POSLOVNA TAJNA

Članak 57.

Poslovnom tajnom smatraju se:

–          podatci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima građana i pravnih osoba upućenih Učilištu

–          osobni podatci o polaznicima i radnicima Učilišta

–          podatci sadržani u prilozima uz molbe, žalbe, zahtjeve i prijedloge

–          podatci o poslovnim rezultatima

–          podatci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima ili koje kao takve odredi ravnatelj

Članak 58.

Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, duži su čuvati svi radnici, bez obzira na koji su način saznali za te podatke ili isprave.

Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnika i nakon prestanka rada u Učilištu.

Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom i upravnom postupku.

XVIII.   ZAŠTITA OKOLIŠA I ZAŠTITA POTROŠAĆA

Članak 59.

Radnici Učilišta trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom stvorenih vrijednosti okoliša te sprječavati i otklanjati štetne posljedice koje zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u opasnost život ili zdravlje ljudi.

Zaštita okoliša podrazumijeva zajedničko djelovanje radnika Učilišta, polaznika i građana na čijem području Učilište djeluje.

Članak 60.

Andragoški djelatnici su dužni prosvjećivati polaznike u svezi s čuvanjem i zaštitom okoliša te o pravima i obvezama vezanim za zaštitu potrošača

Program zaštite okoliša i program zaštite potrošača sastavi su dijelovi godišnjeg plana i programa rada Učilišta.

XIX . PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 61.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut Pučkog otvorenog učilišta Knin, Klasa: 012-03/04-01/1, Ure.broj: 2182-10-18-04-1, od 02. ožujka 2004. godine.

Članak 62.

Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Učilišta.

Članak 63.

Ovaj se Statut mijenja ili dopunjuje odlukom koja se donosi po postupku za donošenje statuta.

Klasa: 602-07/09-01/110
Ur.broj: 2182/1-39-09-03
Knin,   27. kolovoza 2009. god.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Krešimir Belak

Utvrđuje se da je ovaj Statut objavljen na oglasnoj ploči Pučkog otvorenog učilišta Knin od dana 28. kolovoza 2009. godine.

 

RAVNATELJ
Mato Milanović

Na temelju članka 54. st. 2. Zakona o ustanovama (N.N. broj 76/03; 35/08), ), članka 63. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Knin, Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Knin na 22. sjednici održanoj dana 26.06.2012. godine, a uz prethodnu suglasnost   Gradskog vijeća grada Knina, Klasa: 012-03/12-01/1, Ur.broj: 2182/10-01-12-2, od dana 16. svibnja 2012, godine, donijelo je:

STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta Knin

 

Članak 1.

U Statutu Pučkog otvorenog učilišta Knin, Klasa: 602-07/09-01/110; Urbroj: 2182/1-39-09-03, od 27. kolovoza 2009. godine (u daljem tekstu Statut), u članku 40 stavku 2 iza podstavka 5 dodaje se podstavak 6, koji glasi

 

–          donosi Pravilnik o radu,

 Članak 2.

             U članku 50 stavku 1 iza podstavka 11 dodaje se podstavak 12 koji glasi:

–          Pravilnik o radu, kojim se uređuju plaće, materijalna prava i druga pitanja po osnovu prava i obveza iz rada i po osnovu rada,

a dosadašnji podstavak 12 postaje podstavak 13.

Članak 3.

             Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Učilišta.

 

 

Klasa: 602-07/09-01/ 110
Urbroj: 2182/1-39-03-12-9

 

UPRAVNO VIJEĆE
PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA
K N I N

 

PREDSJEDNIK
Željko Bobanović

 

Istraži naše stranice

Brzi linkovi

Na linku ispod možete saznati više informacija o povijesti Učilišta, našim djelatnostima i članovima Upravnog vijeća…

Transparentna javna nabava jedno je od osnovnih načela našeg rada. Godišnji planovi nabave odjavljuju se na linku ispod…

Brinemo o svim prikupljenim podacima naših korisnika, a za sve informacije možete se javiti službeniku za zaštitu osobnih podataka…

Godišnja izvješća o radu pravo su mjesto gdje možete pročitati što smo radili u prethodnoj godini i koji su planovi za sljedeću…

https://www.pou-knin.hr/wp-content/uploads/strelica.png
bt_bb_section_top_section_coverage_image