Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Osma sjednica Upravnog vijeća POU Knin

05. 10. 2022.

KLASA: 602-07/22-08/05
URBROJ: 2182-1-39-01-22-1
Knin, 5.10.2022. godine

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. i članka 6. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin, s a z i v a m:

OSMU sjednicu Upravnog vijeća Učilišta
za dan 7.10.2022. godine s početkom u 08:15 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda za 8. sjednicu Upravnog vijeća Učilišta,

2. Rasprava i usvajanje zapisnika s prethodne 7. sjednice,

3. Rasprava i usvajanje Izvješća o obrazovnim aktivnostima POU Knin u školskoj 2021./2022. godini (izvjestitelj: Sandra Ljubas i Sandra Žulj Cigić),

4. Rasprava i donošenje Godišnjeg plana i programa rada za školsku 2022./2023. godinu (izvjestitelji: Sandra Žulj Cigić i Sandra Ljubas),

5. Rasprava i donošenje Učilišnog kurikuluma za školsku 2022./2023. godinu (izvjestitelji: Sandra Žulj Cigić i Sandra Ljubas),

6. Donošenje Odluke o cjeniku izvođenja obrazovnih programa srednjoškolske naobrazbe, programa osposobljavanja, programa djelomične i mikrokvalifikacije u školskoj 2022./2023. godini (izvjestitelj: Sandra Žulj Cigić),

7. Donošenje Odluke o naknadama predavačima za školsku 2022./2023. godinu (izvjestitelj: Sandra Žulj Cigić),

8. Razmatranje i usvajanje prijedloga financijskog plana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu (izvjestitelji: Sandra Žulj Cigić i Svjetlana Paić),

9. Razmatranje i usvajanje izvršenja polugodišnjeg izvješća za 2022. godinu (izvjestitelji: Sandra Žulj Cigić i Svjetlana Paić),

10. Tekuća pitanja.

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Spomenka Martić