Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Odluka o upisu u programe obrazovanja u školskoj godini 2022. / 2023.

01. 08. 2022.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN
– Upravno vijeće

KLASA: 602-07/22 -08/04
URBROJ: 2182-1-39-03-22-4
Knin, 7. srpnja 2022. godine

U skladu sa Zakonom o ustanovama, a temeljem članka 35. Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih, članka 8. Pravilnika o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije i članka 40. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Knin, Upravno vijeće ustanove na svojoj 7. sjednici održanoj dana 6. srpnja 2022. godine, d o n o s i:

O D L U K U
o upisu u programe obrazovanja u školskoj godini
2022. / 2023.

I. U školskoj 2022./2023. godini Učilište će upisati (sukladno broju zainteresiranih),
do 15 obrazovnih skupina i to:

a.) 2 – 3 (dvije do tri) obrazovne skupine u programima srednjoškolske naobrazbe odraslih (stjecanje i prekvalifikacija) i to za ona zanimanja za koja ima rješenje nadležnog Ministarstva (prodavač, ekonomist, kuhar, konobar i vozač motornoga vozila); te programima učenja stranih jezika (engleski, njemački i talijanski jezik).
Jedna obrazovna skupina može imati od 6 do 15 polaznika, ovisno o broju zainteresiranih i ostalih propisanih uvjeta o broju polaznika.

Ove obrazovne skupine odnose se na obrazovanje zainteresiranih polaznika koji samo financiraju svoju edukaciju.

b.) 1 skupina polaznika EU projekta u suradnji s Ekološkom udrugom Krka Knin, osposobljavanje za uzgajivača, sakupljača i prerađivača ljekovitog i aromatičnog bilja.
c.) 1 obrazovnu skupinu u suradnji s Udrugom Mondo Nuovo, program osposobljavanja za izradu dekorativnih predmeta od gline.

Programe obrazovanja koji možete upisati putem vaučera za obrazovanje HZZ-a

d.) 1 skupinu polaznika programa obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije asistent za upravljanje projektima / asistentica za upravljanje projektima.
e.) 1 skupinu polaznika programa obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođa/knjigovotkinja.
f.) 1 skupinu polaznika programa za za stjecanje mikrokvalifikacije primjena aplikacijskog softvera u knjigovodstvu.
g.) 1 skupinu polaznika programa za stjecanje mikrokvalifikacije društveno odgovorno poslovanje.
h.) 1 skupinu polaznika programa za stjecanje mikrokvalifikacije internetski marketing i brendiranje.
i.) 1 skupinu polaznika programa obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije gospodarenje otpadom.

U školskoj 2022./2023. godini Učilište planira upisati najmanje:

-10 obrazovnih skupina programa djelomičnih i mikro kvalifikacija,
-2-3 obrazovne skupine neverificiranih programa.

Neverificirane programe/tečajeve Učilište će provoditi u suradnji sa Gradom Kninom, gradskim ustanovama i udrugama sa područja Knina i šire kao i prijavama na otvorene natječaje Šibensko-kninske županije te otvorene natječaje iz drugih izvora.

Pored navedenog, Učilište će upisati i realizirati i druge obrazovne skupine, odnosno programe, a na zahtjev određenih pravnih osoba koje se eventualno pojave sa istim. Broj polaznika u skupini i organizacija nastave će ovisiti i o mogućim propisanim uvjetima o broju polaznika.

II. Upisati se mogu kandidati/tkinje koji/e imaju navršenih najmanje 14 godina života (ovisno o programu) te zadovoljavaju ostale uvjete utvrđene programom.

III. Upis polaznika/ica vršit će se u vremenu od 17. kolovoza do 22. rujna 2022. godine, a s realizacijom nastave Učilište će započeti 3. listopada 2022. godine za novoupisane polaznike. Za obrazovne skupine koje će Učilište educirati sukladno rezultatima različitih natječaja, vaučera za obrazovanje ili edukacija koje će se održavati u sklopu EU projekata, nastava može započeti i ranije, a sukladno planu izvođenja pojedinog obrazovnog programa.

IV. Temeljem ove Odluke, ravnateljica Učilišta dužna je oglasiti natječaj za upis u školsku 2022./2023. godinu najkasnije do 8. kolovoza 2022. godine.

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA

Spomenka Martić