Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Peta žurna elektronska sjednica Upravnog vijeća Učilišta

23. 02. 2022.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN
4. gardijske brigade 11
– Upravno vijeće

KLASA: 602-07/22-08/02
URBROJ: 2182-1-39-01-22-1
Knin, 22.2.2022. godine

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. i članka 6. stavka 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin, s a z i v a m:

PETU žurnu elektronsku sjednicu Upravnog vijeća Učilišta
za dan 22.2.2022. godine s početkom u 17:00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D

1. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda za 5. sjednicu Upravnog vijeća Učilišta,
2. Rasprava i usvajanje zapisnika s prethodne 4. sjednice,
3. Razmatranje i Odluka o usvajanju izvršenja Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Knin za 2021. godinu,
4. Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja u 2021. godini

DOSTAVITI:

a. svim članovima,
b. pismohrana

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Spomenka Martić