Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

NATJEČAJ za prijem u radni odnos – Spremačica

12. 10. 2021.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
K  N  I  N
KLASA: UP-I 602-07/21-01/07
URBROJ:  2182/1-39-03-21-1
Knin,  12.10.2021.  godine

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Na temelju članka 44.  Statuta Pučkog otvorenog učilišta Knin, ravnateljica Učilišta  raspisuje:

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos:

 

  1. Spremačica, 1 (jedan) izvršitelj na pola radnog vremena (na neodređeno radno vrijeme)

Uvjeti:

  • NSS (završena osnovna škola)

Potrebna dokumentacija:

  • zamolba,
  • životopis,
  • domovnica,
  • preslika osobne iskaznice,
  • preslika svjedodžbe (original donijeti na uvid na intervju),
  • uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci).

Na oglašena radna mjesta pod ravnopravnim uvjetima, mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja putem oglasa posredstvom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave s naznakom ”za natječaj” dostaviti na adresu (putem pošte ili osobno):

Pučko otvoreno učilište Knin
gardijske brigade 11
22 300 Knin

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Natječaj podrazumijeva i intervju s kandidatima.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u zakonskom roku.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19) i  članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i sve dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni i mogu se naći na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.)

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

 

Ravnateljica:
Sandra Žulj Cigić, prof.