Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Poziv na 46. elektronsku sjednicu Upravnog vijeća Učilišta

30. 07. 2021.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN
gardijske brigade 11
Upravno  vijeće

KLASA:  602-07/21-08/08
URBROJ: 2182/1-39-03-21-1
Knin, 29.7.2021. godine

Na temelju članka 38. Statuta  (KLASA: 602-07/09-01/110, UR.BROJ: 2182/1-39-09-03, od 27. kolovoza 2009. i Klasa:  602-07/09-01/ 110, Urbroj: 2182/1-39-03-12-10 od 16. svibnja 2012. godine) i članka 2. i članka 6. stavka 2. i članka 12. stavka 1.  Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin (Klasa: 602-07/20-01/163, Ur.broj: 2182/1-39-01-20-1) od 29.12.2020. godine, s a z i v a m:

ČETRDESET I ŠESTU  (žurnu) elektronsku sjednicu Upravnog vijeća Učilišta
za dan 29.7.2021.  godine s početkom u 13:30 sati

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D

  1. Utvrđivanje dnevnog reda, rasprava i usvajanje zapisnika s prethodne četrdeset i pete sjednice
  2. Donošenje odluke o imenovanju Sandre Žulj Cigić za ravnateljicu Pučkog otvorenog učilišta Knin
  3. Tekuća pitanja

DOSTAVITI:

  1. svim članovima,
  2. ravnatelju,
  3. pismohrani

 

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Spomenka Martić