Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ČETRDESET I PETA sjednica Upravnog vijeća Učilišta

12. 07. 2021.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN
4. gardijske brigade 11
– Upravno vijeće
KLASA: 602-07/21-08/07
URBROJ: 2182/1-39-03-21-1
Knin, 12.7.2021. godine

Na temelju članka 38. Statuta (KLASA: 602-07/09-01/110, UR.BROJ: 2182/1-39-09-03, od 27. kolovoza 2009.) i članka 2. i članka 6. stavka 2. i članka 12. stavka 1. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin (Klasa: 602-07/20-01/163, Ur.broj: 2182/1-39-01-20-1) od 29.12.2020. godine,
s a z i v a m:

ČETRDESET I PETU sjednicu Upravnog vijeća Učilišta
za dan 14.7.2021. godine s početkom u 09:00 sati
u prostorima Učilišta, 4. gardijske brigade 11

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

1. Utvrđivanje dnevnog reda, rasprava i usvajanje zapisnika s prethodne četrdeset i četvrte sjednice
2. Razmatranje i odlučivanje po natječaju za izbor i imenovanje ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Knin
3. Tekuća pitanja

DOSTAVITI:
svim članovima,
ravnatelju,
pismohrani

ZAMJENIK PREDSJEDNICE
UPRAVNOG VIJEĆA
Ratko Vujnović