Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Poziv na ČETRDESET I ČETVRTU (žurnu) sjednicu Upravnog vijeća Učilišta

07. 07. 2021.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN

  1. gardijske brigade 11

                  –   Upravno  vijeće

KLASA:  602-07/21-08/06

URBROJ: 2182/1-39-03-21-1

Knin, 7.7.2021. godine

Na temelju članka 38. Statuta  (KLASA: 602-07/09-01/110, UR.BROJ: 2182/1-39-09-03, od 27. kolovoza 2009.) i članka 2. i članka 6. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin (Klasa: 602-07/20-01/163, Ur.broj: 2182/1-39-01-20-1) od 29.12.2020. godine,

s a z i v a m:

ČETRDESET I ČETVRTU (žurnu) sjednicu Upravnog vijeća Učilišta

za dan 8.7.2021.  godine s početkom u 09:00 sati

u prostorima Učilišta, 4. gardijske brigade 11

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D

  1. Utvrđivanje dnevnog reda, rasprava i usvajanje zapisnika s prethodne četrdeset i treće sjednice
  2. Razmatranje prijedloga i davanje suglasnosti Upravnog vijeća o zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto spremačica, 1 (jedan) izvršitelj na pola radnog vremena, na određeno vrijeme (do povratka zaposlenice s bolovanja) Izvjestiteljica: Sandra Žulj Cigić
  3. Razmatranje i usvajanje Financijskog izvješća Učilišta za period 1. siječnja do 30 lipnja 2021. godine. Izvjestiteljice: Sandra Žulj Cigić i Svjetlana Paić
  4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rebalansa II. za 2021. godinu Izvjestiteljice: Sandra Žulj Cigić i Svjetlana Paić
  5. Donošenje Odluke o upisu u programe obrazovanja u školskoj godini 2021. / 2022. Izvjestiteljice: Sandra Žulj Cigić i Sandra Ljubas
  6. Tekuća pitanja

DOSTAVITI:

  1. svim članovima,
  2. ravnatelju,
  3. pismohrani

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Spomenka Martić