Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

NATJEČAJ za prijem u radni odnos: 1. Spremačica

23. 06. 2021.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
K N I N

KLASA: UP-I 602-07/21-01/06
URBROJ: 2182/1-39-03-21-1
Knin, 23.6.2021. godine

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Na temelju članka 44. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Knin, ravnatelj Učilišta raspisuje:

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos:

1. Spremačica, 1 (jedan) izvršitelj na pola radnog vremena (na određeno radno vrijeme do povratka zaposlenice s bolovanja)
Uvjeti:
– NSS (završena osnovna škola)
Potrebna dokumentacija:
– zamolba,
– životopis,
– domovnica,
– ovjerena preslika svjedodžbe/diplome (ili uvid u original) ,
– uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci).

Na oglašena radna mjesta pod ravnopravnim uvjetima, mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja putem oglasa posredstvom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave s naznakom ”za natječaj” dostaviti na adresu (putem pošte ili osobno):

Pučko otvoreno učilište Knin
4. gardijske brigade 11
22 300 Knin

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u zakonskom roku.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i sve dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni i mogu se naći na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.)
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

v.d. ravnateljice:
Sandra Žulj Cigić, prof.