Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Poziv na 42. sjednicu Upravnog vijeća Učilišta

12. 03. 2021.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN
IV. gardijske brigade 11
– Upravno vijeće

KLASA: 602-07/21-08/04
URBROJ: 2182/1-39-03-21-1
Knin, 12.3.2021. godine

Na temelju članka 38. Statuta (KLASA: 602-07/09-01/110, UR.BROJ: 2182/1-39-09-03, od 27. kolovoza 2009.) i članka 2. i članka 6. stavak 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin (Klasa: 602-07/20-01/163, Ur.broj: 2182/1-39-01-20-1) od 29.12.2020. godine,
s a z i v a m:

ČETRDESET I DRUGU sjednicu Upravnog vijeća Učilišta
za dan 15.3.2021. godine s početkom u 11:15 sati
u prostorima Učilišta, 4. gardijske brigade 11

Za sjednicu predlažem sljedeći:
DNEVNI RED

1. Utvrđivanje dnevnog reda, rasprava i usvajanje zapisnika s prethodne četrdeset i prve sjednice,
2. Razmatranje prijedloga i davanje suglasnosti Upravnog vijeća o zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto spremačica, 1 (jedan) izvršitelj na pola radnog vremena,
3. Tekuća pitanja.

DOSTAVITI:
a. svim članovima,
b. ravnatelju,
c. pismohrani

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Spomenka Martić