Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

NATJEČAJ za izbor ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Knin na mandatno razdoblje od četiri godine

01. 07. 2020.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN
Upravno vijeće

KLASA: UP-I/602-07/20-01/ 01
URBROJ: 2182/1-39-03-20-1
Knin, 01.07.2020. godine

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), 40. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Knin (KLASA: 602-07/09-01/110; URBROJ: 2182/1-39-09-03, od 27.8.2009. g.) i članka 9. i 12.a Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/03 i 14/06 te „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 11/20), Upravno vijeće Učilišta raspisuje:

NATJEČAJ
za izbor ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog
učilišta Knin na mandatno razdoblje od četiri godine

Za ravnatelja/icu može biti izabrana osoba koja pored općih uvjeta propisanih zakonom ispunjava i uvjete:

  • da ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij društvenog smjera,

  • da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u struci,

  • da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak.

Ravnatelja imenuje i razrješava osnivač na prijedlog Upravnog vijeća Učilišta.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe obaju spolova.

Uz prijavu u kojoj je potrebno navesti osobne podatke (ime i prezime, OIB, adresu prebivališta, broj telefona/mobitela, po mogućnosti e-mail) natjecatelji/ce su dužni/e priložiti:

  • životopis uz opis dosadašnjeg rada,

  • domovnicu,

  • diplomu (original ili ovjeren prijepis),

  • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

  • dokaz o radnom iskustvu u struci (rješenje, ugovor o radu, potvrda poslodavca ili drugi dokument kojim to dokazuje)

  • uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka protiv osobe, ne starije od 6 mjeseci,

  • četverogodišnji plan rada.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s naznakom ”Natječaj za ravnatelja/icu POU Knin – ne otvaraj” dostaviti

na adresu:

Pučko otvoreno učilište Knin

4. gardijske brigade 11

22 300 Knin

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u zakonskom roku.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i sve dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni i mogu se naći na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.)

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Pučko otvoreno učilište K N I N