Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ODLUKU o odabiru ponude

30. 10. 2018.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN
Upravno vijeće

Na temelju članka 40 stavka 1 podstavka 13  Statuta Pučkog otvorenog učilišta Knin, KLASA: 602-07/09-01/110, UR. BROJ: 2182/1-39-03-12-9,( od 27.08.2009. i 16.12.2012. godine)  Upravno vijeće POU KNIN  na svojoj 10. sjednici održanoj dana 09. listopada 2018 godine donosi:

 

ODLUKU
o odabiru ponude

Članak 1

                Na poziv za dostavu ponude izraditi: „ Glavni projekt energetske obnove zgrade i pripadajući elaborat“ koji je POU Knin uputio ponuditeljima koji su dostavili ponude kako slijedi: bez PDV-a, s PDV-om od 25%:

  1. Ponuda „TREŠNJA d. o. o.“ Knin, Gojka Šuška 5, za cijenu od 21.404,16 kn, odnosno 26.755,20 s PDV-om od 25%,
  2. Ponuda „GEOMAPA d. o. o.“ Drniš, Petra Svačića 91, za cijenu od 22.580,00kn bez PDV-a odnosno ukupno 28.225,00kn
  3. Ponuda „ULTIMA INŽENJERING d. o. o.“, Drniš, bana Nehorića 40, za cijenu od 24.246,90kn bez PDV-a, odnosno s PDV-om 30.308,62 kune.

Odabrao je Ponudu broj 1 „TREŠNJA d. o. o.“ Knin kao najpovoljniju

Članak 2

Odabrana je Ponuda „TREŠNJA d. o. o., Knin kao najpovoljnija zbog najniže iskazane cijene.

Članak 3

Po konačnosti ove Odluke s izabranim ponuđačem biti će sklopljen Ugovor o izradi u pisanoj formi u kojem će se precizirati prava i obveze ugovornih strana.

Članak 4

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na Oglasnoj ploči POU Knin, a o istoj bit će obaviješteni ponuditelji.

 

KLASA: 602-07/18-01/ 68
BROJ: 2182/1-39-03-18-6 

KNIN, 09.10.2018. godine

Predsjednica Upravnog vijeća
Daliborka Šego