Obavijesti
i novosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

NATJEČAJ za izbor ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Knin (reizbor) na mandatno razdoblje od 4 godine

04. 05. 2016.
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN
Upravno  vijeće

 

Klasa: UP-I 602-07/16-01/ 6
Urbroj: 2182/1-39-03-16-1
Knin,  02.05.2016. godine

 

Na temelju članka 40.  Statuta Pučkog otvorenog učilišta Knin, Upravno vijeće Učilišta, raspisuje:

NATJEČAJ za izbor ravnatelja/ravnateljice  Pučkog otvorenog
učilišta Knin (reizbor) na mandatno razdoblje od 4 godine

 

Za ravnatelja/icu   može biti izabrana osoba koja pored općih uvjeta propisanih zakonom ispunjava i uvjete:

  • da ima visoku stručnu spremu (VSS-VII/1) društvenog usmjerenja,
  • da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.

 

Uz prijavu natjecatelji/ice su dužni/e  priložiti:

 

  • životopis;
  • domovnice,
  • diplomu (original ili ovjeren prijepis),
  • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

  • uvjerenje nadležnog Suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Prijave s naznakom ”natječaj za ravnatelja/icu POU Knin – ne otvaraj” dostaviti na adresu:

Pučko otvoreno učilište Knin
gardijske brigade 11
22 300 Knin

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u zakonskom roku.

 

 

Pučko otvoreno učilište
K N I N