UPRAVNO VIJEĆE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA

 

ODLUKA o upisu u programe obrazovanja u školskoj godini 2018. / 2019.

U skladu sa Zakonom o ustanovama, a temeljem članka 35. Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja[...]

8. sjednica Upravnog vijeća POU Knin

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin, s a z[...]

Sedma sjednica Upravnog vijeća Učilišta

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin,   s a z[...]

Šesta sjednica Upravnog vijeća Učilišta

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin,   s a z[...]

Peta sjednica Upravnog vijeća Učilišta

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin, s a z[...]

Treća sjednica Upravnog vijeća Učilišta

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin,   s a z[...]

Druga sjednica Upravnog vijeća

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin, s a z[...]

Prva (konstituirajuća) sjednica Upravnog vijeća Učilišta

Na temelju članka 44. Statuta i članka 7. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin, s a z[...]

Odluka o upisu u programe obrazovanja u školskoj godini 2017. / 2018.

U skladu sa Zakonom o ustanovama, a temeljem članka 35. Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja[...]

Poziv na 38. sjednicu Upravnog vijeća POU Knin

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN IV. gardijske brigade 11 – Upravno vijeće KLASA: 602-07/17-01/ 46 URBROJ: 2182/1-39-03-17-1 Knin, 5.7.2017. godine Na[...]

 

Članovi Upravnog vijeća

  • Ljubica Ukić, predsjednica
  • Marijana Reljanović, član
  • Marko Đapić, član

Učilištem upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće ima predsjednika i dva člana. Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje Gradsko vijeće Grada Knina. Mandat članova je 4 godine. Predsjednik Upravnog vijeća saziva i vodi sjednice, te potpisuje akte koje donosi Upravno vijeće, a u pitanjima odlučivanja ima položaj člana Upravnog vijeća.