2020. godina

Registar ugovora POU Knin za 2020.

PLAN NABAVE (bagatelna nabava) za 2020. godinu

2019. godina

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 209. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje 1.1.2019. do 31.12.2019.

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KNIN U 2019. GODINI

2018. godina

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE 1.1.2018. – 31.12.2018.

Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Financijskog izvješća za 2018. godinu


Odluka UV o odabiru ponude TREŠNJA (za izradu projekta)

Ugovor o izradi projektne dokumentacije


Sponzorstva i donacije u 2018. godini-bilješke

Odluka U.V. o darivanju općini Ervenik opreme

Odluka Upravnog vijeća o darivanju Gradu

Registar Ugovora o nabavi “bagatelne” vrijednosti za 2018. godinu

2017. godina

FINA – Izvještaj od 1.1. do 31.12.2017. godine

FINA Izvještaj od 1.1. do 30.6.2017. godine

Izvršenje proračuna od siječnja do lipnja 2017. godine

Odluka U.V. o usvajanju financijskog izvješća za prvo polugodište 2017. godine

Sponzorstva – donacije upućene tijekom 2017. godine

REGISTAR UGOVORA

2016. godina

Financijski plan za 2016. godinu

Odluka U.V. o usvajanju izvješća o popisu imovine za 2016. godinu

Odluka U.V. o usvajanju Financijskog izvješća za 2016. godinu

Financijsko izvješće POU Knin za 2016. godinu

Sponzorstva i donacije POU Knin u 2016. godini

2015. godina

Rebalans I. financijskog plana za 2015. godinu
Rebalans II. financijskog plana za 2015. godinu

Financijski plan POU KNIN za 2015. – 2017.

2014. godina

Referentna stranica

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TIJEKOVIMA

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Potpore i donacije u 2014. godini